Projekt 06
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
     
     

Firma Projekt 06 powsta?a w konsekwencji dzia?alno?ci jej w?a?ciciela, który pocz?tkowo, od 1999 r. zwi?zany by? z lokalnym tygodnikiem. Zakres dzia?ania obejmowa? sk?ad, ?amanie i przygotowanie do druku, zadania zwi?zane z grafik? reklamow? oraz korekt?. Przez ca?y czas jako freelancer realizowa? zadania dzia?ania zwi?zane z bran?? wydawniczo-reklamow?, które pozwoli?y na zyskanie potrzebnego do?wiadczenia niezb?dnego do profesjonalengo dzia?ania.

Wychodz?c Pa?stwu naprzeciw, zamówienia przyjmowane s? telefonicznie oraz poczt? internetow?, zapewniamy jednocze?nie mo?liwo?? zapoznania si? z projektem oraz jego weryfikacj? - a? pe?nej akceptacji projektu - bez konieczno?ci Pa?stwa wizyty w biurze. Ma to na celu uproszczenie procesu realizacji, pocz?wszy od wst?pnych ustale? projektowych sko?czywszy na dostawie.

Oferta firmy skierowana jest g?ównie do ma?ych oraz ?rednich przedsi?biorstw i obejmuje szeroki zakres us?ug jak mi?dzy innymi: projektowanie stron www, tworzenie stron www, utrzymanie, obs?uga i aktualizacja stron www, prezentacje multimedialne, projektowanie i druk materia?ów zwi?zanych z obs?ug? biura - papier firmowy, koperty, wizytówki, teczki ofertowe, d?ugopisy, torby firmowe, p?yty CD/DVD, kalendarze, jak równie? gad?ety reklamowe, publikacje typu: foldery, katalogi, ulotki, plakaty, biuletyny firmowe, ksi??ki i inne.
Mo?liwa jest kompleksowa obs?uga firm, ale równie? wykonamy wybrane przez Pa?stwa us?ugi.

Poniewa? ka?dego Klienta i ka?de zlecenie traktujemy indywidualnie, ceny tak?e nie s? sta?e i kalkulowane s? wed?ug indywidualnego zamówienia.

Ta strona jest stron? firmow?, nie sklepem internetowym, a podane ceny s? orientacyjne i nie stanowi? oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.