Projekt 06 arrow Identyfikacja
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
     
     
Identyfikacja wizualna jest konsekwentnie stosowanym, spójnym i czytelnym zespo?em elementów graficznych stosowanych w okre?lony sposób, w celu kreowania wizerunku marki firmy na rynku - czyli jak firma jest postrzegana i wyró?niana spo?ród innych marek.
Konsekwentny, spójny i czytelny system wizualny jest kluczowym elementem ca?o?ciowej identyfikacji firmy, zasadniczym jego filarem jest znak firmowy – logo.

W sk?ad systemu identyfikacji wizualnej wchodz? m.in.
- logo (wraz z zasadami jego funkcjonowania w ró?nym otoczeniu)
- kolorystyka (spójna dla loga, strony www, papeterii i innych)
- dobór fontów
- strona www
- ca?o?? publikacji promocyjnej firmy (wizytówki, papier listowy, koperty, druki, foldery, katalogi, zaproszenia, itp.)

Informacje i zalecenia, realizowane w sposób konsekwentny, pozwalaj? na skuteczne wykreowanie wizerunku oraz utrwalenie go w ?wiadomo?ci klientów. Firma staje si? rozpoznawalna na rynku.

W tym celu projektowane s? nast?puj?ce elementy:
- projektowanie logo firmy,
- witryny internetowe,
- papier firmowy i inne druki
- nadruki na koperty,
- publikacje typu katalogi, foldery, ulotki, plakaty, biuletyny,
- naklejki,
- wizytówki,
- opakowania produktów,
- reklamy,
- gad?ety reklamowe jak torby reklamowe, d?ugopisy, itp.

Firma PROJEKT06 oferuje pe?ny zakres us?ug zwi?zanych z identyfikacj? wizualn? dla firm w przyst?pnych cenach. Mo?emy dostarczy? Pa?stwu podstawow? jak i rozszerzon? ksi?g? znaku, przy czym istnieje mo?liwo?? ustalenia zakresu, o jaki zostanie ona wzbogacona.
Mo?emy zaprojektowa? logo firmy i wykona? dowoln? wizualizacj?: wizytówki, papier firmowy, gad?ety itp. w zale?no?ci od Pa?stwa potrzeb.