Projekt 06 arrow Identyfikacja arrow Logo, Logotyp
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
projektowanie logo
     
     
S?owa logotyp i logo s? b??dnie traktowane jako synonimy w j?zyku potocznym.
Termin logo jest szerszy wobec logotypu, jednak w danym przypadku logo mo?e si? sk?ada? z samego logotypu.

Od strony formalnej logo powinno by? schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem, i mo?e sk?ada? si?:

 • tylko z logotypu (stylizacji literowej),
 • tylko z elementu graficznego b?d?cego symbolem,
 • lub te? zawiera? po??czenie obu tych rzeczy.

Logo to graficzny znak towarowy spe?niaj?cy rol? marketingow? i jednocze?nie informacyjn?. Oddzia?uje poprzez skrótowe i ?atwo zauwa?alne oraz ?atwo zapami?tywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub te? jakiej? idei, pomys?u. Mo?e równie? pe?ni? rol? jako charakterystyczne oznaczenie czego? - spe?nia? rol? znaku informacyjnego.

G?ówne zadanie logo to nakierowanie uwagi na przedstawiany podmiot przez:
 • przyci?gni?cie uwagi ogl?daj?cego form? graficzn? wyró?niaj?c? to logo z otoczenia,
 • powi?zanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem poprzez form? graficzn? odpowiadaj?c? charakterem danemu podmiotowi.

projekt logo cenaProjekt logo powinien zawsze podkre?la? i w skondensowany sposób podsumowywa? wizerunek przedstawianego tematu. Powinien u odbiorcy wywo?ywa? odpowiednie skojarzenia oraz nastrój, a je?li to mo?liwe, motywowa? równie? do po??danej reakcji.
Podczas pracy nad logo mamy na uwadze, ?e ma by? ono przede wszystkim czytelne i ?atwo rozpoznawalne i dlatego powinno by? syntez? przedstawianej kreacji. Powinno podkre?la? i podsumowywa? wizerunek przedstawianego tematu. Powinno u odbiorcy wywo?ywa? te? za?o?one skojarzenia oraz nastrój.

Podchodzimy do zadania profesjonalnie i niezale?nie od ceny zawsze tworzymy:
 • wersj? podstawow? (pe?ny kolor, np. druk offsetowy, Internet),
 • konturow? (obrys),
 • monochromatyczn? (do druku pó?tonami jednej farby - np. w odcieniach szaro?ci),
 • oraz achromatyczn? (np. do druku farb? z?ot? w postaci stempla).
 • przestrze? barwn? CMYK, RGB, PANTONE, RAL, Web Safe Hex, folie ORACAL,
 • zapis plików w formatach wektorowych: cdr, ai, eps,
 • zapis w formatach rastrowych: jpg, tiff, bmp,
 • pliki nagrane na CD.

Proponujemy równie? naszym Klientom druk oraz prace projektowe jak mi?dzy innymi: projekt papieru firmowego, wizytówek, kopert firmowych, projekty nadruków/graweru na gad?etach reklamowych, kalendarzy i inne. Mo?emy równie? zaproponowa? stworzenie ksi?gi znaku.

Nie stosujemy "pakietów cenowych" w zale?no?ci od zakresu prac projektowych, ilo?ci korekt itp. Staramy si? za to dopasowa? do indywidualnych wymaga? naszych Klientów, zarówno cenowo, jak i w zakresie pracy koncepcyjnej.


Poni?ej przedstawiamy wybrane realizacje: