Projekt 06 arrow Identyfikacja arrow Ksi?ga znaku
O FIRMIE
Projekt 06
Kontakt
OFERTA
Identyfikacja
Internet
Kalendarze
DTP

p  r  o  m  o   c   j   a

Wydawnictwa Sandomierz

 
Członek Klubu signs.pl
 
Katalog Bigjo
 
Polskie firmy w Bizeo
 
Katalog stron Gwiazdor
 
ksi?ga znaku
Ksi?ga Znaku (ang. Corporate Identity) to ujednolicenie, znormalizowanie loga - opis jego budowy - formy, kolorystyki (w ró?nych przestrzeniach barwnych), typografii, oraz przyk?ady jak nale?y logo stosowa? celem prawid?owego u?ywania jak równie? przyk?ady u?ycia nieprawid?owego. CI jest wzorcem - norm? dla loga i zasady w niej zawarte powinny by? przestrzegane przy kreowaniu spójnego, konsekwentnego wizerunku firmy.
Posiadanie Ksi?gi Znaku nie jest konieczne, ale jej posiadanie i stosowanie si? do zawartych tam zalece? dodaje firmie presti?u oraz niebywale u?atwia dbanie o wizerunek firmy.
ksi?ga znaku cena
Podstawowa Ksi?ga Znaku ustala zasady wykorzystania znaku oraz warunki, konieczne do spe?nienia, by prawid?owo go u?ywa?. Jest technicznym opisem znaku, zazwyczaj zawiera:
  • opis budowy logo lub logotypu, dopuszczalna forma, pole podstawowe, pole ochronne,
  • kolorystyk? (CMYK, RGB, PANTONE, RAL, Web Safe Hex, folie ORACAL)
  • warianty logotypu, wersje mono i achromatyczne
  • zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielko?ci
  • przyk?ady prawid?owej i nieprawid?owej formy logo
Informacje te zawarte s? na kilku, kilkunastu stronach i dostarczone do Klienta w formie PDF-a na no?niku CD (2 sztuki) oraz w formie wydruku na eleganckim papierze (1 sztuka).
Zobacz przyk?adow? Ksi?g? Znaku.


ksi?ga znaku cenaRozszerzona Ksi?ga Znaku zawiera kompleksow? wizualizacj? ca?o?ci identyfikacji firmy. Ustala funkcjonowanie logo - wyst?puj?cego samodzielnie b?d? ze sloganem reklamowym – w ró?nych przypadkach zastosowania, ró?nych technologiach i sposobach wspó?istnienia z innymi elementami. Pokazuje jak je stosowa? w projektach druków firmowych jak: wizytówki, papier firmowy, koperty, teczki ofertowe, nadruki na p?yty CD/DVD, ulotki, katalogi reklamowe, kalendarze firmowe, a tak?e na gad?etach reklamowych jak: d?ugopisy, breloki, wizytowniki, itp. Zawiera te? elementy systemu identyfikacji zewn?trznej jak: szyldy, kasetony, kasetony, banery, etc.

Opis zawarty jest na kilkunastu i wi?cej stronach, dostarczone jest do Klienta w formie PDF-a na no?niku CD (2 sztuki) oraz w formie wydruku na eleganckim papierze (1 sztuka).

W przypadku Rozszerzonej Ksi?gi Znaku jest mo?liwo?? indywidualnego „rozszerzenia” zakresu Ksi?gi dopasowanego do wymaga? Klienta.